July

Calendar of Events 2017

July

 • 1     Concert                Salisbury Beach @ 7:30
 • 1     Fireworks            Salisbury Beach @ 10:15
 • 4    Spectacular Fireworks    Hampton Beach @ 9:30
 • 5    Spectacular Fireworks     Hampton Beach @ 9:30
 • 7     Doo Wop DJ        Salisbury Beach 7-10 pm
 • 8    Concert                  Salisbury Beach @ 7:30
 • 8     Firework               Salisbury Beach @ 10:15
 • 10  Monday Night Movies     Hampton Beach @ dusk
 • 12   Spectacular Fireworks    Hampton Beach @ 9:30
 • TBA Stratham Fair     Stratham, NH
 • 14    Doo Wop DJ         Salisbury Beach 7-10 pm
 • 15    American Independence Festival
 • 15     Concert                 Salisbury Beach @ 7:30
 • 15     Fireworks            Salisbury Beach @ 10:15
 • 17     Monday Night Movies Hampton Beach @ Dusk
 • 19    Spectacular Fireworks Hampton Beach @ 9:30
 • 21    Doo Wop DJ        Salisbury Beach 7-10 pm
 • 22    Concert                 Salisbury Beach @ 7:30
 • 22     Fireworks           Salisbury Beach @ 10:15
 • 24     Monday Night Movies Hampton Beach @ Dusk
 • 26     Spectacular Fireworks Hampton Beach @ 9:30
 • 28     Doo Wop DJ       Salisbury Beach @ 7:30
 • 29     Concert                Salisbury Beach 7-10 pm
 • 29     Fireworks           Salisbury Beach @ 10:15
 • 29- Aug 6  Yankee Homecoming Newburyport, Mass
 • 29     Little Miss Hampton Beach Pageant 2:00 PM
 • 30     70th Miss Hampton Beach Pageant 2:00 PM
 • 31     Monday Night Movies Hampton Beach @ Dusk